دماغ چلا

( دِماغ چَلا )
{ دِماغ + چَلا }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مغرور، بددماغ۔