دماغ دار

( دِماغ دار )
{ دِماغ + دار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مغرور، متکبر۔