دماغ روشن

( دِماغ رَوشَن )
{ دِماغ + رَو (و لین) + شَن }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ناس، نسوار۔