دماغ سوز

( دِماغ سوز )
{ دِماغ + سوز (و مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - محنت طلب، دشوار۔