دماغ سوزی

( دِماغ سوزی )
{ دِماغ + سو (و مجہول) + زی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دماغی محنت، سوچ بچار۔