دماغی تسکین

( دِماغی تَسْکِین )
{ دِما + غی + تَس + کِین }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی سکون۔