دماغی محنت

( دِماغی مِحْنَت )
{ دِما + غی + مِح + نَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی کام۔