دمال[1]

( دُمال[1] )
{ دُمال }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جوش، ابال۔