دن دن

( دِن دِن )
{ دِن + دِن }
( سنسکرت )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - ہر روز، روز بروز۔