دو پیرا

( دو پَیرا )
{ دو (و مجہول) + پَے (ی لین) + را }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دو پاؤں کا (مجازاً) انسان۔