دور حاضر

( دَورِ حاضِر )
{ دَو (و لین) + رے + حا + ضِر }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - عہد حاضر، موجودہ زمانہ۔