دورہء چرخ

( دَورَہءِ چَرْخ )
{ دَو (و لین) + رَہ + اے + چَرْخ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) گردشِ فلک۔