ٹونی باز

( ٹونی باز )
{ ٹو (و مجہول) + نی + باز }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جادوگر