دید باز

( دِید باز )
{ دِید + باز }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نظر باز، مراد: عاشق۔