دیدہ و دانستہ

( دِیدَہ و دانِسْتَہ )
{ دی + دَہ + او (و مجہول) + دا + نِس + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - جان بوجھ کر، عمداً۔