دیس بدیس

( دیس بدیس )
{ دیس (ی مجہول) + بَدیس (ی مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دربہ در، شہر بہ شہر۔