دیسی رواج

( دیسی رِواج )
{ دے + سی + رِواج }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - میل جول، روایات۔