دین و ایمان

( دِین و اِیمان )
{ دی + نو (و مجہول) + ای + مان }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مضبوط نظریہ، عقیدہ۔