دین و شریعت

( دِین و شَرِیعَت )
{ دِی + نو (و مجہول) + شَری + عَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عقیدہ و اصول کی پابندی۔