دین و مذہب

( دِین و مَذْہَب )
{ دی + نو (و مجہول) + مَذ + ہَب }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عقیدہ و طریق زندگی۔