دھن بھاگ

( دَھن بھاگ )
{ دَھن + بھاگ }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش قسمتی، خوش بختی۔