دھنوان

( دَھنْوان )
{ دَھن + وان }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عالم، فاضل۔