راجیشری

( راجیشْری )
{ را + جیش (ی مجہول) + ری }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑی دیوی، ملکہ، زانی