راج دھورت

( راج دُھورْت )
{ راج + دُھورْت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑا شیطان، بڑا بدمعاش۔