راح اطہر

( راحِ اَطْہَر )
{ را + حے + اَط + ہَر }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - شراب طہور