راست گوئی

( راسْت گوئی )
{ راسْت + گو (و مجہول) + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سچ کہنا، سچی بات کہنا۔