طبق بر طبق

( طَبَق بَر طَبَق )
{ طَبَق + بَر + طَبَق }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تہ در تہ۔