طبقہ دار

( طَبْقَہ دار )
{ طَب + قَہ + دار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تہہ دار۔