طرہ و دستار والا

( طُرَّہ و دسْتار والا )
{ طُر + رَہ + او (و مجہول) + دَس + تار + وا + لا }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جاگیر دار۔