طلسمیت

( طِلِسْمِّیت )
{ طِلِس + میْ + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پراسراریت