طوائف گردی

( طَوائِف گَرْدی )
{ طَوا + اِف + گَر + دی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آوارگی