طوبی

( طُوبٰی )
{ طُو + با (ا بشکل ی) }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش خبری۔