طوفان بدوش

( طُوفان بَدوش )
{ طُو + فان + بَدوش (و مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تندو تیز۔