رامن

( رامَن )
{ را + مَن }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے حد فرماں بردار۔