راڑ

( راڑ )
{ راڑ }
( پراکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جھگڑا، فساد۔