رشد و تمیز

( رُشْد و تَمِیز )
{ رُش + دو (و مجہول) + تَمِیز }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پختگی، سلیقہ۔