رشید ترین

( رَشِید تَرِین )
{ رَشِید + تَرِین }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لائق