رضایت

( رضایت )
{ رضا + یت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی، مرضی، رضا۔