رطب

( رُطُب )
{ رُطُب }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تری، نمی، تازگی۔