رفتار و گفتار

( رَفْتار و گُفْتار )
{ رَف + تا + رو (و مجہول) + گُف + تار }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چال چلن۔