رفتگانی

( رَفْتگانی )
{ رَف + تَگا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - گزشتہ۔