رفتنی

( رَفْتَنی )
{ رَف + تَنی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خرچ
صفت ذاتی
١ - جانے والا۔