رقاد

( رُقاد )
{ رُقاد }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیند، خواب۔