رکان

( رَکان )
{ رَکان }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ڈھب، طریقہ۔