رباب و چنگ

( رُباب و چَنْگ )
{ رُبا + بو (و مجہول) + چَنْگ (ن غنہ) }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) گانا بجانا۔