رخشانی

( رَخْشانی )
{ رَخ + شا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چمک، تابانی۔