رخنہ دار

( رَخْنَہ دار )
{ رَخ + نَہ + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سوراخ والا۔