رخنہ رخنہ

( رَخْنَہ رَخْنَہ )
{ رَخ + نَہ + رَخ + نَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چھلنی چھلنی۔