رخنہ زن

( رَخْنَہ زَن )
{ رَخ + نَہ + زَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خلل انداز۔