ردو قذف

( رَدّو قَذْف )
{ رَد + دو (و مجہول) + قَذْف }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بحث، تکرار۔